top of page

Algemene
voorwaarden

Belangrijkste afspraken:

  • Het wordt verwacht 5 minuten voor aanvang van afspraak aanwezig te zijn op de afgesproken locatie.

  • Wanneer een afspraak niet kan nagekomen worden, verwittig dan minstens 24 uur op voorhand.

Indien dit niet op tijd gebeurt, wordt de sessie toch in rekening gebracht.
Annulering minder dan 24u op voorhand wegens ziekte kan enkel kosteloos via een doktersattest.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. Dienstverlener: Wendy Anné, handelend onder de naam Padma Coaching.

1.2. Klant: De Klant die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3. Dienst: de diensten die ik aflever en die de klant afneemt.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.

1.5. Aanbod: Alle aanbiedingen en tarieven uitgaande van mij, via de website, via social media of via e-mail.

1.6. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

1.7. Diensten: Coaching, behandelingen, trajecten, kaart leggingen en contact met dierbaren.

1.8. Website: www.padmacoaching.be

1.9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals via e-mail, social media en aangetekend schrijven.

Artikel 2 – Toepassingsgebied en afwijkingen

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zal leveren. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, coaching, trajecten, kaart leggingen en contact met dierbaren en producten en diensten.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Het aanbod van de Dienstverlener is via de website, via e-mail of via sociale media. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw.

3.2. De tarieven en/of voorwaarden kunnen steeds door de Dienstverlener aangepast worden. Het aanbod die door de Klant werd aangekocht, en dus aanvaard, is het geldende aanbod.

3.3. De Klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen na het aanvaarden van het aanbod voor de levering van een dienst. De Klant ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht. Diensten die aangeboden worden op de website dienen via overschrijving of persoonlijk te worden betaald binnen afgesproken termijn.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan. De taak van de Dienstverlener bestaat uit individuele coaching, behandelingen, kaart leggingen en contact met dierbaren en organiseren van trajecten rond persoonlijke ontwikkeling, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Bij persoonlijke trajecten zal de Klant een overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst heeft voorrang op de bepalingen uit de algemene voorwaarden.

4.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat die de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is volledig afhankelijk van de inzet van de Klant.

4.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerd of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Artikel 5: Vergoeding

5.1. De prijs varieert van de gekozen dienst. Alle prijzen staan vermeld op de site en kunnen ook aangevraagd worden telefonisch of via email van de Dienstverlener.

5.2. De Klant zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE93 0004 7748 9267 van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer. De factuur dient te worden betaald binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Wanneer er geen factuur opgesteld wordt, dan ontvangt de klant een email met een betaalverzoek. Alle betalingen dienen te gebeuren voor de datum van de gemaakte afspraak van de diensten, of ter plaatse in cash.

5.3 Bij trajecten is een betaling in termijnen bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.

5.4 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de Klant er geen aanspraak meer op maken. In dit geval zal een onmiddellijke inning van het totaalbedrag gebeuren.

5.5. Bij maandelijkse domiciliëring wordt het bedrag maandelijks voorafbetaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Daarna zal  de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna. De Dienstverlener zal steeds een factuur hiervoor inschrijven.

5.6. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

5.7. Zowel particuliere als professionele Klanten dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de Dienstverlener, of ten laatste cash te betalen op de datum van de afspraak.

5.8. Bedrijven/Professionelen krijgen, indien gewenst, na ontvangst van de betaling een factuur.
5.9. Dienstverlener behoudt zich het recht voor in overleg met de Klant jaarlijks de overeengekomen vergoeding aan te passen.

5.10. Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is.

Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.

Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald.

Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

Artikel 6: Wijzigen of beëindigen van de overeenkomst.

 

6.1. Hoelang een traject duurt is afhankelijk van het gekozen traject/dienst of product. De duurtijd wordt steeds op voorhand overeengekomen.

6.2. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig stopgezet worden. Bij aanschaf van een traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject betaald dient te worden, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

6.3 De Klant is verplicht zijn contractuele verplichtingen na te komen. Indien de Dienstverlener haar diensten niet naar behoren kan uitoefenen door het niet nakomen van de Klant zijn verplichtingen, kan de overeenkomst door de Dienstverlener het traject gedeeltelijk of volledig ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Iedere Klant is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de behandelingen, coaching en/of trajecten, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, eigendommen, lokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

7.2. In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat de Dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de dienstverlening.

7.3. De Dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van – maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Dienstverlener in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die de Klant claimt te hebben opgelopen tijdens behandelingen die Dienstverlener bij de Klant verricht heeft, valt onder deze clausule.

7.4. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande diensten.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

8.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor virtuele producten. De Klant heeft uitdrukkelijk ingestemd met het nakomen van de overeenkomst bij het aanschaffen van het product. Hiermee erkent de Klant het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

8.3. De Klant moet de Dienstverlener via een verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst de herroepen. Deze verklaring moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant het oorspronkelijke product heeft aangekocht.

Artikel 9: Betwistingen

10.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over geleverde diensten of facturen binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener. Indien de melding later wordt gemaakt, dan heeft de Klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding.

10.2.  Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij de Dienstverlener gemeld te worden.

10.3. Indien de klacht naar het oordeel van de Dienstverlener gegrond is, kan de Dienstverlener kiezen, rekening houdend met de belangen van de Klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

10.4. Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een Klant of organisatie uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende dienstverlening verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.

Artikel 10: Annulering / beëindiging van de overeenkomst / afspraken niet nagekomen

11.1. Indien de Klant zich bij de Dienstverlener inschrijft voor een traject, wordt een engagement aangegaan voor de afgesproken duur.

11.2. Indien de Klant gedurende het traject wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.
11.3. In geval van overmacht is de Klant enkel de bedragen voor de reeds gevolgde behandelingen verschuldigd.

11.4. Indien een behandeling niet kan doorgaan omdat de Dienstverlener, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt een nieuwe afspraak gemaakt met de Klant.
11.5. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 11: Intellectueel eigendomsrecht

12.1. Alle materialen die in het kader van workshops en (online) trajecten worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van de Dienstverlener.

12.2. De klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de Dienstverlener overmaken aan derden, en zal de materialen gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Dienstverlener. Indien dit niet gerespecteerd wordt zal een factuur opgemaakt worden om de geleden schade te dekken.

12.3. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules, materialen en overige inhoud op de website, producten eigendom zijn van de Dienstverlener. De Intellectuele eigendom van de Dienstverlener is beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom.

12.4. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

Artikel 12: Gegevensverwerking, geheimhouding van vertrouwelijke informatie

13.1. De klant verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacyverklaring.

13.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.3. Als Dienstverlener op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Dienstverlener zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13: Technische problemen met de website

14.1. Door technische problemen kan de digitale inhoud voor een korte periode niet beschikbaar zijn. Daarvoor kan de Klant geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

14.2. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en eventuele online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Artikel 14: Nietigheid

15.1. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Artikel 15: Toepasselijk recht

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.
16.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortkomen.

bottom of page